Terug

Waar rekening mee te houden bij uitbetalingen aan derden

Doe jij aan uitbetalingen aan derden? Geef je bijvoorbeeld een vergoeding aan iemand die komt spreken op het personeelsfeest? Of geef je een kerstpakket aan een uitzendkracht? Dan moet je deze vergoedingen en verstrekkingen opgeven aan de belastingdienst. In dit artikel leggen we uit waar je rekening mee moet houden.

Wie levert aan?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtige uitbetalers en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Je bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden: 

 • Je bent een werkgever of uitkeringsinstantie. 
 • Je hebt een loonheffingennummer. 
 • Je doet aangifte loonheffingen op grond van een aangiftebrief. 

Collectieve beheersorganisaties (cbo’s) worden met inhoudingsplichtige uitbetalers gelijkgesteld. In dit artikel gaan we niet verder in op cbo’s en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. 

Welke betalingen lever je aan?

Een uitbetaling aan een derde gaat over bedragen die kunnen worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende betalingen of verstrekkingen: 

 • Kerstpakket aan een uitzendkracht. 
 • Vergoedingen aan raadsleden die niet hebben gekozen voor opting-in. 
 • Betalingen aan sprekers en auteurs. 
 • Betalingen aan deelnemers aan medische proeven. 

Het uitbetaalde bedrag is het totale bedrag voor de werkzaamheden inclusief reiskosten en andere kosten. Een beloning in natura wordt gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde wordt bij het uitbetaalde bedrag opgeteld. 

Voor wie lever je deze betalingen aan?

Je levert uitsluitend betalingen aan natuurlijke personen aan. Je levert deze betalingen aan als de ontvanger aan de volgende twee voorwaarden voldoet: 

 • De persoon is niet bij jou in dienstbetrekking. 
 • Deze persoon reikt geen factuur uit of reikt een factuur uit zonder BTW.

Dat betekent dat je de volgende betalingen niet aanlevert:

 • Uitbetalingen aan bedrijven en organisaties. 
 • Een uitbetaling van een factuur met BTW. 
 • Betalingen waarover je loonbelasting inhoudt. 
 • Betalingen aan een vrijwilliger die onder de vrijwilligersregeling in de loonbelasting valt.  

Wat lever je aan?

Je levert de volgende gegevens aan van de ontvanger: 

 • De uitbetalingen (zoals hiervoor besproken);
 • voorletters en achternaam;
 • adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer.

Let op! Leg deze gegevens meteen vast bij de eerste contacten die je hebt met de persoon die je inzet. Het kan in de praktijk lastig zijn om bovenstaande gegevens op een later moment alsnog te achterhalen. Je bent als inhoudingsplichtige uitbetaler verplicht om deze gegevens aan te leveren. 

Wanneer lever je aan?

De gegevens over het jaar 2023 lever je uiterlijk aan vóór 1 februari 2024. Je mag de gegevens ook gedurende het kalenderjaar aanleveren in 2023.