Terug

Prinsjesdag 2023: veranderingen voor de personeels- en salarisadministratie

De Staatssecretaris van financiën heeft het pakket Belastingplan 2024 op Prinsjesdag, 19 september 2023, aangeboden aan de tweede kamer. Het pakket bevat noodzakelijke maatregelen voor het belastingstelsel en de samenleving. Het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel.

Wijzigingen en effecten op inkomens

  • De arbeidskorting voor werkenden stijgt met € 115. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.
  • Voor werkenden kent de inkomstenbelasting 2 schijven. De indexering van de 2e belastingschrijf per 2024 is minder namelijk 3,55% in plaats van 9,9%. Mensen met een hoog inkomen of hoog aanvullend pensioen gaan er minder op vooruit.
  • Er zijn 3 schijven voor gepensioneerden in de inkomstenbelasting. De indexering van de 2e en 3e belastingschijf per 2024 is minder, namelijk 3,55 % in plaats van 9,9%. Gepensioneerden met een inkomen boven ongeveer € 40.000 gaan er door deze grenzen minder op vooruit.
  • In de 1e belastingschijf neemt het tarief met 0,03 procentpunt toe. Werkenden en gepensioneerden gaan hierdoor maximaal € 20 meer belasting betalen.

De jaarlijkse indexatie in 2024 met 9,9% van heffingskorting en schijfgrenzen is veel hoger dan in andere jaren. Hierdoor betalen mensen in loondienst en gepensioneerden minder belasting in 2024.


Vrije ruimte van de werkkostenregeling( WKR)

Waarschijnlijk wordt de vrije ruimte per 1 januari 2024 over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 1,92%, over het meerdere blijft de vrije ruimte 1,18% van de loonsom.


Onbelaste reiskostenvergoeding per 2024

Vanaf 1 januari is het mogelijk om € 0,23 per zakelijke kilometer onbelast te vergoeden. Geeft de werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel kan de werkgever aanwijzen als eindheffingsloon ten late van de vrije ruimte of als loon belasten bij de werknemer.

In 2028 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding opnieuw geëvalueerd, ook de veranderingen in reisgedrag en gebruik van de reiskostenvergoeding worden dan bekeken.


SLIM-regeling

Eerder dit jaar werd bekend dat het STAP-budget komt te vervallen per 2024. Het bedrag wat hierdoor vrij komt wordt voor de helft (73,5 miljoen) aangewend om de SLIM-regeling in de periode 2024-2027 te verhogen. Aan de SLIM-regeling wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd, om zo burgers de mogelijkheid te geven de regie te nemen over hun loopbaan.


Per 1 januari 2024 invoering wettelijk minimumuurloon.

Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur het wettelijk minimumuurloon te betalen. Op dit moment geldt nog een vast minimummaandloon, terwijl per sector kan verschillen hoeveel uren er in een fulltime werkweek zitten.

De voorlopige sociale premies voor 2024

De rekenpremie voor de werkhervattingskas (Whk) daalt en de Awf-premies blijven hetzelfde. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor zowel de kleine als de grote werkgever gaan omhoog.

Premie 2023 2024
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10%0 0,10%
Awf-laag 2,64% 2,64%
Awf-hoog 7,64% 7,64%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%
Aof-kleine werkgevers 5,82% 6,18%
Aof-grote werkgevers 7,11% 7,49%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,53% 1,22%

Verbeteren koopkracht lage inkomens

Volgend jaar neemt voor de meeste mensen de koopkracht toe. Gemiddeld gaat een Nederlander er 1,7% op vooruit. Om de koopkracht van gezinnen en mensen met een uitkering of laag (midden)inkomen te verbeteren geeft het kabinet € 2 miljard uit.

  • Voor het 1e kind gaat het kindgebonden budget met maximaal € 750 omhoog en voor het 2e kind maximaal € 883. Kinderen van 12 tot 17 jaar maximaal € 400.
  • De huurtoeslag stijgt met maximaal € 416.
  • Voor Wajongers gaat de verlaging van de jonggehandicaptenkorting niet door.
  • In de bijstand gaat de dubbele algemene heffingskorting niet verder omlaag. De uitkeringen stijgen hierdoor evenveel als het minimumloon.

Snel ingrijpen bij schulden

In totaal krijgen Gemeenten € 50 miljoen voor bijzondere bijstand en om schulden vroeg te signaleren. Worden mensen snel geholpen, dan raken zij niet dieper in de schulden.

Huishoudens met een lager inkomen dan bijstandsniveau ontvangen een tegemoetkoming

Huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau krijgende komende 4 jaar een tegemoetkoming, dit zijn ongeveer 6.500 huishoudens. Dit geld krijgen zij via de gemeente. Voor het verzamelinkomen telt de tegemoetkoming niet mee en heeft dus geen gevolgen voor de eventuele toeslagen. Voor de tijdelijke regeling wordt € 89 miljoen gereserveerd. Een structurele oplossing kan waarschijnlijk in 2028 worden ingevoerd.

Door deze maatregelen stijgt het aantal mensen dat in armoede leeft niet, zo groeien minder kinderen op in armoede.