Terug

Met één druk op de knop meer regie op de onderwijskwaliteit

Schoolbesturen hebben de volledige verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. De PO-Raad houdt in 2019 en 2020 belrondes om te horen hoe de kwaliteitszorg bij de onderwijsbesturen ervoor staat. Analytic tools helpen bij het verkrijgen van het juist inzicht.

Ter stimulering en inspiratie ontwikkelde de PO-raad een model wat als kader dient bij de duiding van de onderwijskwaliteit. Het kwaliteitsmodel van de PO-raad bestaat uit vier pijlers. Iedere pijler daagt je uit om onderwijskwaliteit steeds naar drie niveaus te vertalen: van het niveau van de leerlingen, naar het schoolteam, naar het bestuur en vice versa.

De vier pijlers zijn: 

  1. Definiëren - Hierbij staat de vraag centraal waaruit de onderwijskwaliteit bestaat. Waartoe worden leerlingen opgeleid? Welke rol speelt identiteit in het onderwijs en wat betekent dat voor de ambities?
  2. Werken aan - Heeft betrekking op de activiteiten die worden ondernomen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Centrale thema’s hierbij zijn: didactiek, pedagogiek, leiderschap, samenwerking en faciliteiten. 
  3. Zicht hebben - Waarbij het gaat om hoe de kwaliteiten kunnen worden gemonitord. Welke hulpmiddelen of werkwijzen worden gebruikt om kwaliteit in beeld te krijgen en waarom? Welke eisen stellen we aan de kwaliteit van de instrumenten waarmee we onderwijskwaliteit in beeld brengen en waarom? 
  4. Verantwoorden - Hierbij wordt gekeken naar de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden. 

Onderwijsrendementen

Met name de centrale pijler -‘zicht hebben’ ondervang je voor een groot gedeelte met behulp van digitale hulpmiddelen. Met de juiste tools is het mogelijk diepgaande analyses te maken. Bijvoorbeeld hoe resultaten van de centrale eindtoets zich verhouden tot de Inspectie-ondergrens. Of over de ontwikkeling van de in- en uitstroom per school. Dashboards helpen bij het direct sturen op optimalisatie van de onderwijsrendementen.

Met de juiste tool krijg je cruciale informatie aangereikt waarmee je grote delen van dit model voor het eigen bestuur invult en tot duidelijk inzicht komt. Ben je ook op zoek naar meer regie? Lees dan meer over de AnalyseManager voor het primair onderwijs.