Terug

Strategische personeelsplanning uitkomst voor krappe arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt begint steeds krapper te worden waardoor de vraag naar nieuw talent steeds groter wordt. Om te achterhalen of strategische personeelsplanning als middel kan worden gebruikt tegen de invloed van de krappe arbeidsmarkt, zet ik een aantal punten uiteen in een SWOT-analyse.

Aan de hand van deze analyse breng ik de interne sterktes en zwaktes (van organisaties) en externe kansen en bedreigingen (van de maatschappij) in kaart.

Intern, sterktes van SPP: biedt uitkomst
 • Je laat als organisatie zien dat je nadenkt over de toekomst en bent daarmee aantrekkelijk voor medewerkers en werkzoekenden.
 • Je weet exact wat je nodig hebt en kunt daarmee nieuwe medewerkers gericht werven en selecteren maar ook laten doorstromen.
 • Optimale inzet van medewerkers en meer sturing op behoud en verloop.
 • Effectieve ontwikkeling van medewerkers omdat duidelijk is waarnaartoe wordt gewerkt en welke scholing daarvoor nodig is.
Intern, zwaktes van SPP: belemmert de uitkomst
 • De razendsnel veranderende  arbeidsmarkt is niet eenvoudig bij te benen en maakt het voorspellen van de toekomst over vijf tot tien jaar lastig.
 • Kan ten koste gaan van de spontaniteit. Er moet ook ruimte blijven voor flexibiliteit. Leg daarom niet alles op voorhand volledig vast, maar blijf wendbaar.
 • Vaak erg theoretisch waardoor de kans bestaat dat uiteindelijk de praktijk niet aansluit op de theorie.
Extern, kansen van SPP: biedt uitkomst
 • De overheid stimuleert een Leven Lang Leren. Ze wil hiermee van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’. Dit is ook wat je met strategische personeelsplanning wil realiseren.
 • Subsidie Duurzame inzetbaarheid. Doel is mensen langer en productief aan het werk te houden.
 • De mogelijkheden van flexibele arbeidsrelaties.
Extern, bedreigingen voor SPP: belemmert de uitkomst
 • Vergrijzing en ontgroening, minder nieuwe aanwas en grote uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers.
 • Beginnend beroepsbeoefenaars blijven niet meer levenslang bij dezelfde werkgever.
 • Tijdelijke dienstverbanden (kan ook een kans zijn).

Biedt strategische personeelsplanning uitkomst?

Uit bovenstaande analyse blijkt dat strategische personeelsplanning uitkomst kan bieden bij de krappe arbeidsmarkt. Het zorgt er namelijk voor dat je beter inspeelt op het aantrekken en binden van medewerkers. Het is van belang rekening te houden met de zwaktes en bedreigingen. Zorg er daarom voor dat je als organisatie ook enige flexibiliteit inbouwt en niet alles volledig vastlegt voor de komende jaren. Er kunnen zich uiteindelijk onverwachte ontwikkelingen voordoen.

Betrek vooral de medewerkers erbij door bijvoorbeeld naar hun wensen en verwachtingen te vragen. Koppel ook het ontwikkelingsbeleid aan het strategische personeelsplan. Ontwikkeling van medewerkers is namelijk nodig om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen maar ook om medewerkers te binden. Wees er wel van bewust dat een natuurlijk verloop uiteindelijk niet onoverkomelijk is.